Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin YK-nuoret ry / Helsingfors FN-Ungdomar rf / UN Youth of Helsinki ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen kattojärjestöt

Yhdistys kuuluu Suomen YK-nuoret – Finlands FN-ungdom – UN Youth of Finland ry:een.

3 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on:

– edistää Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) periaatteiden ja päämäärien toteutumista toimimalla erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa Helsingin seudulla

– edistää YK:n päämäärien ja toiminnan tunnetuksi tekemistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa järjestämällä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä julkaisemalla painotuotteita. Yhdistys voi olla yhteistoiminnassa alan muiden järjestöjen kanssa ja liittyä niihin jäseniksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia sekä toimeenpanna keräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.

4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hakea yhdistyksen tarkoitusperiä kannattava henkilö ilmoittamalla halukkuudestaan yhdistyksen puheenjohtajalle tai jollekulle muulle yhdistyksen hallituksen jäsenelle. Jäsenehtojen täyttyessä jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus, jolloin hänet merkitään yhdistyksen ylläpitämään jäsenrekisteriin. Hallituksen tulee pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä myös siinä tapauksessa, että jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta ja jäsenmaksukauden pituudesta. Yhdistyksen jäsen voi niin halutessaan maksaa jäsenmaksun lisäksi yhdistykselle vapaaehtoista kannatusmaksua. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vaalikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri, 0 – 9 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 4 varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Varajäsenellä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksessa hallituksen ollessa täysilukuisena paikalla. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tulee hänen ilmoittaa poissaolostaan puheenjohtajalle, joka pyrkii tällöin hankkimaan varajäsenen poissaolevan jäsenen tilalle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä (4) varsinaista hallituksen jäsentä tai varajäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8 § Toimielimet ja virkailijat

Yhdistyksen kokous tai sen hallitus voi perustaa toimielimiä, kuten toimikuntia ja työryhmiä, joita se pitää tarpeellisina. Yhdistyksen kokous tai sen hallitus voi nimittää myös virkailijoita avustamaan hallituksen toimintaa. Kyseisten toimielinten ja virkailijoiden toimivallasta, työnjaosta ja muista menettelytavoista voidaan tarkemmin määrätä yhdistyksen kokouksen tai sen hallituksen hyväksymissä ohjesäännöissä.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa kirjallisena hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain 15.2. mennessä.

Vuosikokouksessa

esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

valitaan kuluvalle vuodelle yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja; päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja jäsenmaksukauden pituudesta;

hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä

käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt ja muut esille tulevat asiat.

12 § Yhdistyksen vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokous pidetään 1.12. mennessä.

Vaalikokouksessa

valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä korkeintaan yhdeksän (9) muuta hallituksen jäsentä ja korkeintaan neljä (4) varajäsentä. Vaalikokouksessa voidaan valita myös virkailijoita.

käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

13 § Hallituksen perehdytys

Edellisen toimintavuoden hallituksen vastuulla on seuraavan hallituksen perehdyttäminen.

14 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen sähköpostilistalle. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja –aika. Yhdistyksen hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 20 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Päätöksenteko

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös edellyttää kuitenkin, että vähintään kaksi kolmasosaa äänestykseen osaa ottaneista on sitä kannattanut.

16 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa vain, jos siitä on mainittu kokouskutsussa. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys puretaan, on varat luovutettava Suomen YK-nuoret – Finlands FN-ungdom – UN Youth of Finland ry:lle tai käytettävä muuten yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Varojen kohteesta päätetään purkautumisesta päättävässä kokouksessa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: