Yhdistys/Organization

 

Helsingin YK-nuoret eli HYKY ry on vuonna 1963 perustettu Yhdistyneiden kansakuntien arvoja edistävä ja esillä pitävä aktiivinen kansalaisjärjestö. Vuoteen 2014 asti se tunnettiin nimellä Helsingin nuorten ja opiskelijoiden YK-yhdistys.

*Scroll down for English*

Vuosikymmenten saatossa yhdistys on tehnyt monenlaista: julkaissut lehteä, avustanut venäläistä ja intialaista kummilasta, kerännyt varoja terveyskeskuksen perustamista varten Ecuadoriin, julkaissut kannanottoja, vieraillut ala- ja yläasteilla tekemässä kansainvälisyyskasvatusta, järjestänyt iltamia yliopiston ulkomaalaisille opiskelijoille sekä osallistunut Punaisen Ristin organisoimaan Kanttura-projektiin, jossa lahjoitettiin lehmiä ugandalaisille. HYKYn järjestämissä keskustelutilaisuuksissa on puhuttu muun muassa kulttuurien välisestä kanssakäymisestä, pakolaiskysymyksistä, Suomen liittymisestä Euroopan Unioniin, ihmisoikeuksista ja naisten asemasta kestävässä kehityksessä. Lisäksi HYKY on kampanjoinut Suomen kehitysavun nostamisen puolesta ja ilmastonmuutosta vastaan.

Maailman ja suomalaisen yhteiskunnan muuttuessa yhdistyksemme arvot ovat pysyneet muuttumattomina. HYKYssä rakennamme oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa. Toimimme ruohonjuuritasolla kansainvälisen rauhan, turvallisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi.

HYKY ry on Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-liitto SYKLIn sekä Suomen YK-liiton jäsenjärjestö, poliittisesti sitoutumaton keskustelun herättäjä.

UN Youth of Helsinki, or HYKY ry, is a non-governmental organization founded in 1963, that aims to actively promote the values of the United Nations. Up until the year of 2014, the organization was known as UN association of youth and students of Helsinki.

Throughout the decades the association has done various things – published a journal, been a sponsor for a Russian and an Indian child, raised funds for building a health-care centre in Ecuador, published statements, organized global education visits in primary and secondary schools, set up gatherings for international students of university, and taken part in the Kanttura-project of Finnish Red Cross where cows were donated to Ugandan people. HYKY has organized discussion sessions about intercultural interaction, refugee issues, Finland joining the European Union, human rights, and women’s status in sustainable development, among other things. In addition, HYKY has campaigned for increasing Finland’s development aid and against climate change.

As the world and the Finnish society have changed, our association’s values have remained unchanged. In HYKY we are building a more just and more equal world. We work at grass-roots level to promote international peace, safety, and human rights.

HYKY ry is a member organization of UN Association of Finland, and a politically independent raiser of discussion.

Hallitus

Säännöt

Historiaa

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close