Uutiset/News

Uusi hallitus! New board!

30.11 käydyssä syyskokokouksessa valittiin Helsingin YK-nuorille uusi hallitus vuodelle 2018. Ensi vuodesta on tulossa huikea ja paljon mielenkiintoisia tapahtumia on tiedossa. Onnea vielä uudelle hallitukselle!

The UN youth of Helsinki board for 2018 was elected the 30th November.  Next year will be exciting and  full of interesting events. Once more congratulations to our new board!

24231965_1743527232338659_8645690209918966833_n 2.jpg

 

Hallitus 2018:
Puheenjohtaja/Chair: Sonja Sirviö

Varapuheenjohtaja/Vice-Chair: Sanna Ahvo

Taloudenhoitaja/Treasurer: Kalle Pessala

Sihteeri:/Secretary Hanna Kivimäki

Tiedottajat/Communicaton coordinators: Johanna Miettinen & Kiia Karvetti

Kotimaanprojektivastaava/Domestic project coordinator: Miia Seppänen

Kotimaanprojektivirkailija/Domestic project attendant: Pauliina Meskus

Kansainvälinenprojektivastaava/International project coordinator: Irene Hurmerinta

Kansainvälinenprojektivirkailija/Iternational project attendant: Maria Autio

Järjestösuhdevastaava/Organizational relations coordinator: Vilma Säteri

Järjestösuhdevirkailija/Organizational relations attendant: Emilia Suhonen

Ympäristövastaava/Environment coordinator: Aleksandra Reskalenko

Ympäristövirkailija/Environment attendant: Helmi Soininvaara

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvastaava/Equality coordinator: Lilja Aaltonen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusvirkailija/Equality attendant: Karin Pantieri

Virkistys ja työelämävastaava/Refreshment and worklife coordinator: Elisa Kallio

Varajäsenet/Deputy Members:

Janine Siewert

Sami Matikainen

Grete Vaatmann

Vilma Carpén

Kiitos kaikille kokouksessa olleille ja mielettömät onnittelut uudelle hallitukselle!

 

Mainokset

Suomi ja suomalaiset YK:ssa 5/5

 

Osana Suomi 100-ohjelmaa Helsingin YK nuoret julkaisevat itsenäisyyspäiväviikolla päivittäin tietoiskun Suomen ja suomalaisten merkittävästä työstä YK:ssa, sekä YK:n arvojen edistäjänä. Kampanjan viimeisenä päivänä keskitymme Suomen rooliin maailman ruokaturvan edistäjänä. // As part of the Finland 100 years Programme, UN Youth of Helsinki is publishing daily a short fact sheet about the remarkable work of Finland and Finns in the United Nations. At the last day of the campaign, we are focusing into Finland’s contribution for the global food security and the english version is available below.

Suomi maailman ruokaturvan edistäjänä

”Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä on kaikkina aikoina fyysiset ja taloudelliset mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään ja mahdollistaa aktiivisen ja terveen elämän.” (Maailman ruokaturvakokous, 1996.

Maailmassa tuotetaan niin paljon ruokaa, että siitä riittäisi meille jokaiselle. Kuitenkin 815 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa näkee nälkää. Lisäksi joka kolmas kärsii jonkin tason vajaaravitsemuksesta, joka johtuu epätasapainoisesta ravintoaineiden saannista. On siis selvää, että globaalin ruokaturvan parantaminen on äärimmäisen tärkeä tehtävä, josta myös Suomi kantaa vastuuta.

Suomi aloitti kolmivuotisen kautensa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n toimintaa ohjaavassa hallintoneuvostossa viime heinäkuussa. Kyseinen hallintoneuvoston paikka on Pohjoismaiden yhteinen, ja merkittävä tilaisuus Suomelle toimia maailman ruokaturvan edistäjänä. FAO:ssa Suomi painottaa erityisesti kolmea osa-aluetta; tieto- ja standardityötä, riskinkestävyyttä sekä luonnonvarojen kestävää hallintoa ja käyttöä. Näihin osa-alueisiin sisältyy monia tärkeitä painopisteitä kuten esimerkiksi kestävät ruokajärjestelmät sekä kiertotalous.

Myös vuonna 2020 Suomi tulee olemaan merkittävässä roolissa maailman ruokaturvan edistäjänä; silloin vietetään Suomen aloitteesta Kansainvälistä kasvinterveysvuotta. Teemavuoden tarkoituksena on lisätä kansainvälistä tietoisuutta kasvinterveydestä ja sen tärkeistä vaikutuksista maailman ruokaturvaan. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan on arvioitu, että jopa 50% maailman kasvintuotannosta menetetään erilaisten tuholaisten vuoksi ja ilmastonmuutos lisää riskejä entisestään. Sen vuoksi on tärkeää huolehtia kasvinterveydestä, sillä terveet kasvit tuottavat enemmän satoa. Kasvinterveyden parantaminen kohentaa myös maanviljelijöiden toimeentuloa, joka omalta osaltaan torjuu köyhyyttä. Kasvinterveydestä huolehtiminen on tärkeää myös ympäristönsuojelun sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kansainvälinen kasvinterveysvuosi tukee siis myös YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamista.

Suomi osallistuu maailman ruokaturvan edistämiseen myös muilla tavoin, kuten esimerkiksi tukemalla YK:n Maailman ruokaohjelmaa. On myös hyvä muistaa, että myös yksilötasolla voi vaikuttaa. Päivittäisillä kulutusvalinnoillamme voimme kukin päättää, minkälaista ruoantuotantoa haluamme tukea. Kannustammekin siis kaikkia tekemään vastuullisia valintoja, niin itsemme kuin maailmankin vuoksi!

 

Finland contributing for global food security

“Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.” (World Food Summit, 1996)

We are producing enough food for everyone in this world. However, 815 million people are suffering from hunger. Additionally, every third person experiences some sort of malnutrition, which is caused by unbalanced intake of nutrients. Thus, it is clear that improving global food security is extremely important task and also Finland is taking responsibility on this matter.

Finland started its three years term in the administrative council of the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) last July. This administrative council seat is shared with other Nordic countries and it is significant opportunity for Finland to contribute for global food security. Finland’s three main priorities in FAO are; Information and standardization work of the FAO, Risk resilience and Sustainable management of natural resources and Resource efficiency. Under these three priorities, there are many more important focus areas, such as sustainable food systems and circular economy.

Also during year 2020 Finland will be in significant role in contributing for global security; because of the proposal of Finland, 2020 is a year for International Plant Health. The purpose of this theme year is to raise awareness about plant health and its effects on global food security. According to Ministry of Agriculture and Forestry of Finland, up to 50% of the world’s plant production can be lost due to various pests and climate change will increase these risks even more. That is why it is so important to take care of the plant health; healthy plants produce more yield. Improving the plant health will also increase the income of the farmers, which can in turn decrease poverty. Plant health is also important from the aspect of environmental protection and conserving nature’s biodiversity. International Year of Plant Health therefore also supports achieving the UN Agenda 2030 sustainable development goals.

Finland contributes in global food security also in many other ways, for example supporting World Food Programme. Even though, it is good to remember that everyone can also make a difference in individual level. With our daily choices we can all decide, what kind of food production we want to support. So let’s make sustainable choices, for ourselves and for the world!

Untitled design (16)
Kuva/Photo: Suomi 100 kuva/Suvi-Tuuli Kankaanpää

 

Lähteet / References:

Finland’s priorities in FAO cooperation 2017-2020 (leaflet)

IYPH 2020 Promotional Video

https://www.youtube.com/watch?v=_v0UXcmxYXI

Kepa

https://www.kepa.fi/uutiset-media/uutiset/suomi-edistamaan-maailman-ruokaturvaa-ilmastonmuutos-kohtalonkysymys

Maa- ja metsätalousministeriö / Ministry of Agriculture and Forestry of Finland

http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-aloite-kansainvalisesta-kasvinterveysvuodesta-sai-fao-n-yksimielisen-tuen

Maailman ruokaohjelma / World Food Programme

http://www1.wfp.org/zero-hunger

Suomi ja suomalaiset YK:ssa 4/5

Osana Suomi 100-ohjelmaa Helsingin YK nuoret julkaisevat itsenäisyyspäiväviikolla päivittäin tietoiskun Suomen ja suomalaisten merkittävästä työstä YK:ssa, sekä YK:n arvojen edistäjänä. Tämän päivän aiheena on Suomi ja YK:n väestörahaston rooli sukupuolten tasa-arvossa. // As part of the Finland 100 years Programme, UN Youth of Helsinki is publishing daily a short fact sheet about the remarkable work of Finland and Finns in the United Nations. The topic of today is Finland and UNFPA’s role in building gender equality and you will find the english text below.

Suomi ja YK:n väestörahaston rooli sukupuolten tasa-arvossa

YK:n väestörahasto (UNFPA engl. United Nations Population Fund) tekee sukupuolten tasa-arvotyötä keskittymällä perhesuunnittelun, väestöpolitiikan ja lisääntymisterveyden teemoihin maailman köyhimmissä maissa. Rahaston agendaan kuuluvat keskeisenä muun muassa äitiys- ja lapsikuolleisuuden vähentäminen sekä perhesuunnittelun edistäminen. Naisten ja tyttöjen oikeudet ovat suomalaisen kehityspolitiikan kulmakiviä, ja Suomi onkin yksi UNFPA:n päärahoittajista: hallituksen kehitysyhteistyöleikkauksista huolimatta vuonna 2017 rahasto on saanut ulkoasiainministeriöltä yleisrahoitusta yhteensä noin 18 miljoonaa euroa. Suomi on tukenut tätä kautta muun muassa Somalian pitkän aikavälin maastrategian toimeenpanoa, jonka avulla toteutetaan ja edistetään Somalian äiti- ja lapsiterveyspalveluita kehittävää yhteisohjelmaa JHNP:tä (Joint Health and Nutrition Programme).

UNFPA on saanut myös henkilöstöönsä suomalaisvahvistusta, kun YK-konkari Laura Londén nimitettiin vuonna 2015 UNFPA:n hallinnon vastaavaksi varapääjohtajaksi sekä YK:n apulaispääsihteeriksi. Londénilla on takanaan yli 25 vuoden kokemus työskentelystä sekä YK-järjestöjen päämajoissa että kenttätehtävissä. Hän on tehnyt aikaisemmin monipuolista työtä muun muassa YK:n Palestiinan pakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n henkilöstöjohtajana ja logistiikkatehtävissä.

Suomen ja UNFPA:n työstä huolimatta kehittyvissä maissa on edelleen noin 214 miljoonaa naista, joilla ei ole mahdollisuutta tai pääsyä perhesuunnitteluun. Väestöliitto julkaisee vuosittain tiivistelmän UNFPA:n vuosiraportista ja vuoden 2016 raportti ”10-vuotiaat tytöt muuttavat maailman” esittää, että panostamalla tyttöjen ja naisten lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen parannetaan sekä yksilön omia mahdollisuuksia elämässä ja lisäksi voidaan nopeuttaa väestörakenteen muutosta laskemalla naisten kokonaishedelmällisyyttä. Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen on painottanut, että kaikkien maailman naisten tulee saada itse päättää omasta lisääntymisestään sillä se tukee sekä naisten omaa hyvinvointia että maailmanlaajuisia kehitystavoitteita.

 

Finland and UNFPA’s role in building gender equality

The United Nations Population Fund (UNFPA) does gender equality work by focusing on themes such as family-planning, population politics and reproductive health especially in the world’s poorest countries. The organization’s main agendas are for example reducing maternal- and child mortality and furthering family-planning. Women’s and girl’s rights are in the core of Finland’s development policies and Finland is in fact one of the main funders of the UNFPA: despite the Finnish government’s cutbacks to development coordination, in 2017 the population fund has gotten in estimated 18 million euros of funding from the Finland’s ministry for foreign affairs. Through UNFPA, Finland has supported for example Somalia and its implementation for long-term national strategy, which is executed by JHNP (Joint Health and Nutrition Programme). JHNP is a joint programme that aims to develop Somalia’s mother- and child health services.

UNFPA has also gotten some Finnish strengthening to its personnel, when an UN veteran Laura Londén was named as UNFPA’s Deputy Executive Director and the UN’s Assistant Secretary General. Londén has over 25 years of experience from working both in the UN-organizations headquarters and field duty stations. She has worked in diverse agencies such as the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) as a Human Resources Director.

Despite UNFPA’s hard work, there are still in estimated over 214 million women in developing countries without a possibility or access to family-planning. The Finnish Väestöliitto (the Family Federation of Finland) publishes an abstract of UNFPA’s annual population reports every year. In the 2016 report “10-year old girls change the world” it is stated that by investing in women and girls reproductive- and sexual health policies one can improve both the individual’s own chances in life as well as affect the population structure by reducing women’s total fertility rate. The Finnish minister for foreign trade and development, Kai Mykkänen has also emphasized that all the women worldwide should be able to decide for their own reproduction, since it endorses both women’s welfare and worldwide development goals.

Untitled design (12)
Kuva: Kai Mykkänen GA72 sivutapahtumassa: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja naisten oikeuksien rooli naisten taloudellisessa vaikutusvallassa, 20.9.2017 UN Women / Ryan Brown
Photo:  Kai Mykkänen at GA72 Side Event: The Role of Sexual and Reproductive Health and Rights in the Economic Empowerment of Women , 20.9.2017 UN Women/Ryan Brown

Lähteet/References:

http://yk.fi/node/463

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3751504-suomi-tukee-kehitysmaiden-perhesuunnittelu

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=361626&nodeid=48023&contentlan=1&culture=fi-FI

http://www.formin.fi/public/default.aspx?contentid=335979&contentlan=1&culture=fi-fi

http://www.unfpa.org/sites/default/files/biographies/BiographiesDED_Laura_Londen.pdf

http://www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys/materiaalit/yk-n-vaestorahaston-vuosiraportt/ , tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista 2016, ”10-vuotiaat tytöt muuttavat maailman”, sivu 34