Hyky Pride-viikolla: YK ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet / Hyky on Pride Week: the UN and the rights of gender and sexual minorities

*In English below*

“Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä”, julistetaan YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ensimmäisessä artiklassa. Vaikka yleismaailmallinen ihmisoikeussopimus koskettaa sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta jokaista yksilöä, on niin globaalilla kuin kansallisellakin tasolla vielä paljon tehtävää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kokonaisvaltaiseksi toteutumiseksi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantaminen käy yksi yhteen YK:n tavoitteiden – rauhan ja sosiaalisen edistyksen ylläpitämisen – kanssa. Yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus antaa valtioille pohjan ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi, johon keskeisinä osina kuuluvat oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja aseman parantamisessa on tapahtunut edistystä, yhä 68 maata kriminalisoi samaa sukupuolta olevien ihmisten väliset suhteet. Vihapuhetta, syrjintää ja väkivaltaa kohdistuu myös korostetusti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajiin sekä globaalisti että kansallisesti.

Vaikka YK:ssa ei ole solmittu kansainvälistä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskevaa ihmisoikeussopimusta, on YK:n rooli sekä symbolisesti että konkreettisesti keskeinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman ja oikeuksien edistämisessä. Vuonna 2011 YK antoi seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvän päätöslauselman. Päätöslauselman myötä vuonna 2016 YK:n ihmisoikeusneuvosto perusti ensimmäistä kertaa LHBTIQ-ihmisten oikeuksien toteutumisen edistämiseen ja valvontaan perustuvan erityisraportoijan viran. Vuonna 2013 YK:n Ihmisoikeusvaltuusto aloitti tasavertaisia oikeuksia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudenmukaista kohtelua näkyväksi tekevän UN Free & Equal kampanjan. Kampanja tavoitti vuoteen 2017 mennessä 2,4 miljardia sosiaalisen median käyttäjää.

Jotta jokainen syntyisi tosiasiallisesti vapaana ja tasavertaisena maailmaan, tulee rauhaa ja sosiaalista edistystä ylläpitää. Ihmisoikeudet antavat pohjan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksille, mutta oikeuksien todellinen toteutuminen vaatii niin YK:n, valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja yksilöiden aktiivista toimintaa stigman, syrjinnän ja vähemmistöihin kohdistuvien viharikosten kitkemiseksi.

Lähteet: Ihmisoikeudet.net, YK:n alueellinen tiedotuskeskus, Ihmisoikeusliitto

Kirjoittaja: Kaarina Harkonmäki

//

“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood,” the first article of the Universal Declaration of Human RIghts declares. Although the Universal Declaration of Human Rights touches every individual regardless of gender and sexual orientation, there is still a lot to be done at both the global and national level for the comprehensive realization of the rights of sexual and gender minorities.

Improving the rights of sexual and gender minorities goes hand in hand with the goals of the UN – maintaining peace and social progress. The Universal Declaration of Human Rights gives states the basis for securing a dignified life which includes the right to life, liberty and personal security as key elements. Although progress has been made in improving the rights and status of sexual and gender minorities, 68 countries still criminalize same-sex relationships. Hate speech, discrimination and violence are also pointedly aimed at representatives of sexual and gender minorities both globally and nationally.

Although the UN has not concluded an international human rights agreement on the rights of sexual and gender minorities, the role of the UN is both symbolically and concretely central in promoting the status and rights of sexual and gender minorities. In 2011, the UN passed a resolution related to sexual orientation and gender identity. With the resolution in 2016, the UN Human Rights Council established for the first time the position of special rapporteur based on the promotion and monitoring of the realization of the rights of LHBTIQ people. In 2013, the UN Human Rights Council started the UN Free & Equal campaign, which highlights equal rights and the fair treatment of sexual and gender minorities. By 2017, the campaign reached 2.4 billion social media users.

In order for everyone to be born into the world de facto free and equal, peace and social progress must be maintained. Human rights provide the basis for the rights of gender and sexual minorities, but the real realization of rights requires the active action of the UN, states, non-governmental organizations and individuals to eradicate stigma, discrimination and hate crimes against minorities.

Sources: Ihmisoikeudet.net, the UN’s regional information center, Ihmisoikeusliitto

Writer: Kaarina Harkonmäki

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: